| | |

Изтеглихме нов държавен дълг за 500 млн. лева при три пъти по-висока доходност

Правителството изтегли нов държавен дълг в размер на 500 млн. лева на аукцион, проведен в понеделник, като постигнатата доходност е осезаемо по-висока спрямо резултатите от миналата година, става ясно от съобщение на Министерство на финансите.

Това се случи само седмица след като страната ни пласира ДЦК за набирането на други 500 млн. лева. Така в рамките на две седмици, новият дълг, поет от правителството, вече възлиза на 1 млрд. лева.

По време на аукциона Министерство на финансите преотвори емисия 7.5-годишни държавни ценни книжа, деноминирани в лева, с падеж 24.05.2029 година.

Общият размер на подадените поръчки достигна 599.1 млн. лева, което съответства на коефициент на покритие от 1.20. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 84.1%, следвани от застрахователните дружества – 8.4 %, пенсионни фондове с 3.8%, гаранционни фондове – 1.4%, инвестиционни посредници 0.3% и други инвеститори – 2.0%.

Постигнатата среднопретеглена годишна доходност по новия дълг възлиза на 1.33%. Това е близо три пъти по-висока лихва, спрямо доходността, която бе постигната при емитирането на дълг чрез същата емисия 7.5-годишни ДЦК с падеж 24.05.2029 година в края на миналата година. За сравнение, на аукцион проведен на 22 ноември 2021 година, бе поет дълг от 500 млн. лева при доходност от 0.49%.

Доходността по ДЦК представлява лихвата, която страната ни трябва да заплати по набраното финансиране.

За последно, толкова висока доходност по ДЦК се наблюдаваше при аукциони за нов дълг през 2019 година, макар, че емисиите тогава бяха за 10.5-годишни и 20-годишни ДЦК, а международната обстановка бе различна от настоящата.

Покачването на доходността по новия дълг съвпада с несигурността на международните пазари, провокирана от събитията в Украйна. Паралелно с това, САЩ и други големи икономики започнаха да повишават лихвите в опит да овладеят високата инфлация.

Казано с други думи, цената на финансиране чрез емитиране на държавен дълг нараства за всички страни, а не само за България, главно поради несигурността, както на вътрешните, така и на международните пазари.

На първия аукцион за тази година, на които бяха набрани 500 млн. лева, постигнатата доходност по емисия 3.5-годишни ДЦК достигна 0.55%. Това отново представлява сериозно нарастване на доходността от около 4 пъти спрямо аукциона от миналата година за пласиране на дълг от същата емисия. За сравнение, постигнатата доходност тогава бе в размер на 0.13%.

Максималният размер на новия дълг, който може да поеме страната ни през тази година е фиксиран на 7.3 млрд. лева, което представлява увеличение от над 60% спрямо миналогодишния таван. Ако бюджетът бъде актуализиран, каквито са намеренията на управляващите, размерът на прага може да претърпи изменение. С част от новия дълг ще се погасят стари задължения, чийто падеж настъпва през тази година.

През миналата година, чрез аукциони за пласиране на ДЦК, страната ни набра дълг в размер на 3.8 млрд. лева.

Similar Posts