| |

Върховният административен съд в окончателно решение: Дуварът на Прокопиев на Буджака е незаконен

Дуварът около имението на Иво Прокопиев в Созопол е незаконен. Това постанови с окончателно решение Върховният административен съд.

С решението от вчера тричленен състав на ВАС потвърждава решението на Административния съд в Бургас, с което е отхвърлена жалба на Прокопиев срещу заповедта за премахване на високата ограда около имота му в местността Буджака.

“Решението е валидно, допустимо и правилно”, постановява ВАС в окончателно решение, с което и осъжда Прокопиев да заплати съдебните разноски на Община Созопол по делото в размер на 1080 лева.

“Безспорно се касае за строеж, извършен в отклонение с издаденото разрешение за строеж № 347/08 ноември 2006 г. на главния архитект на Община Созопол. Правилен е изведеният извод, че строежът е незаконен над разрешената част – пише още в решението – От заключението на назначената и приета съдебно-техническа експертиза е установено, че на място е изградена ограда с цокъл 0,60 м., изпълнен в рамките на разрешението за строеж и стена, при разрешена „ажурна“, изградена като плътен тухлен зид, което всъщност представлява несъответствие с даденото разрешение за строеж.”

“След като процесния строеж е извършен в съществено отклонение на посочените строителни разрешения, без разрешение за строеж, премахването му е в съответствие с чл. 225 ал. 2 ЗУТ. В конкретният случай са налице материално-правните предпоставки за издаване на заповед за премахване на незаконен строеж”, потвърждава Върховният административен съд.

Цялото решение:

РЕШЕНИЕ

№ 2893
София, 28.03.2022

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България – Второ отделение, в съдебно заседание на първи март две хиляди и двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ КОЛЕВ

ЧЛЕНОВЕ:
СЕВДАЛИНА ЧЕРВЕНКОВА
СТЕФКА КЕМАЛОВА

при секретар Венета Василева

и с участието
на прокурора Даниела Попова

изслуша докладваното
от съдията СЕВДАЛИНА ЧЕРВЕНКОВА
по адм. дело № 10184/2021.

Производството е по чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на И. Прокопиев, ЕГН – [ЕГН], чрез процесуалния си представител адв. Д. Стойков, против решение № 951/29 юни 2021 г., постановено по адм. д. № 2327/2020 г. по описа на Административен съд Бургас. С доводи за неправилност и незаконосъобразност се иска неговата отмяна.

Писмени възражения по касационната жалба са депозирани в законовия срок.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата и оставяне на решението в сила.

Върховният административен съд, второ отделение, в настоящия състав, намира жалбата за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 ал. 1 АПК и от надлежна страна. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба от И. Прокопиев против заповед № 8-Z-1217 от 08 октомври 2020 година, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж “плътен зид на масивна ограда”, над височината на цокъла от 0 60 м., находящ се в ПИ с идентификатор 67800.6.741, м. “Буджака”, землището на гр. Созопол. Съдът е отхвърлил жалбата като неоснователна.
Решението е валидно, допустимо и правилно. За да постанови акта си решаващият съд, след цялостна и задълбочена преценка на доказателствата по делото, вкл. заключението на вещото лице по назначената и приета, неоспорена СТЕ и вземайки предвид доводите и възраженията на страните, както и релевантните за съда факти и обстоятелства е достигнал до верни правни изводи.
Правилно е установено, че заповедта е издадена от компетентен орган и при спазване на изискванията за форма, без допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, както и в съответствие с материалния закон.

Безспорно се касае за строеж, извършен в отклонение с издаденото разрешение за строеж № 347/08 ноември 2006 г. на главния архитект на Община Созопол. Правилен е изведеният извод, че строежът е незаконен над разрешената част. Верни и обосновани са мотивите, че правилата за търпимост по смисъла на § 16 ПР ЗУТ и § 127, ал. 1 ПЗР ЗИДЗУТ са неприложими, тъй като строежът е изпълнен след 2006 г., т. е. извън времевите периоди, предвидени в разпоредбите.

Относимите факти и обстоятелства са установени след подробен анализ на събраните по делото доказателства. Съответни на събраните доказателства и на закона са изводите на административния съд за принадлежността на обект „Плътен зид на масивна ограда“ към категорията на строежите (§ 5, т. 38 ДР ЗУТ) и за наличието на възприетото от административния орган, основание по чл. 225, ал. 2, т. 2 ЗУТ. Следва да бъде премахната онази част от оградата над височината на цокъла 0,60 см, находяща се в поземления имот в м. „Буджака – Созопол“, конкретизирана в административния акт. Не се спори в производството, че разрешението за строеж касае изграждане на ограда – плътна част 0,60 м. и ажурна част 2,00 м,

От заключението на назначената и приета съдебно-техническа експертиза е установено, че на място е изградена ограда с цокъл 0,60 м., изпълнен в рамките на разрешението за строеж и стена, при разрешена „ажурна“, изградена като плътен тухлен зид, което всъщност представлява несъответствие с даденото разрешение за строеж. След като процесния строеж е извършен в съществено отклонение на посочените строителни разрешения, без разрешение за строеж, премахването му е в съответствие с чл. 225 ал. 2 ЗУТ.

В конкретният случай са налице материално-правните предпоставки за издаване на заповед за премахване на незаконен строеж.

Не са налице отменителните основания на чл. 209 АПК, решението като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила, а касационната жалба – без уважение. С оглед изхода на делото и своевременно направеното искане в тази връзка – на Община Созопол следва да бъдат присъдени сторените в тази инстанция разноски за един адвокат в размер на 1080 лева.
Воден от изложените съображения и на осн. чл. 221 ал. 2 АПК Върховният административен съд, второ отделение, в настоящия състав

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 951/29 юни 2021 г., постановено по адм. д. № 2327/2020 г. по описа на Административен съд Бургас.

ОСЪЖДА И. Прокопиев, ЕГН – [ЕГН], гр. София, [улица] да заплати на Община Созопол сторените в тази инстанция разноски в размер на 1080 лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

trud.bg

Иво Прокопиев снимка БТВ

Similar Posts