| | |

Спецпрокуратурата иска от Минчев и Петков списък с лица, по които могат да работят, за да не е „безобразие“

До закриването ни магистратите са превърнати в „политически мишени“

Ръководителят на Специализирана прокуратура Валентина Маджарова изпрати писмо до председателя на 47-ото Народното събрание Никола Минчев и премиерът Кирил Петков.

Писмото е по повод изявление на висш държавен ръководител, с което се оказва недопустим политически натиск и влияние върху работата на прокурори от Специализирана прокуратура.

Ето пълния текст на писмото:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Първоначално на специализираните органи на съдебната власт са били възложени делата единствено за престъпления извършени от организирани престъпни групи. Последователно след направените изменения в НПК (обн. ДВ бр. 42 от 09.06.2015 г.) са възложени и делата по Глава Първа от НК “Престъпления против републиката“, а през 2017 г. след направени изменения и допълнения в НПК (обн. ДВ, бр. 63/04.08.2017 г., в сила от 05.11.2017 г.), към компетентността на специализираните прокуратура и съд са добавени и престъпленията за корупция по висшите етажи на властта.

Понастоящем компетентността на органите на специализирано правосъдие обхваща делата, посочени в чл. 411а от НПК, както следва:

за престъпления по Глава Първа от Особената част на Наказателния кодекс;

за престъпления по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс;

за престъпления по чл.116, ал.1,т.10, чл.131, ал.1, т.8, чл.142, ал.2,т.8, чл.142а, ал.2, предложение второ, чл.143, ал.2, предложение второ, чл.143а, ал.3, предложение второ, чл.155, ал.5, т.1, чл.156, ал.3, т.1, чл. 159, ал.5, чл.159г, предложение второ, чл.162, ал.3, предложение първо и ал.4, чл.195, ал.1,т.9, предложение второ, чл.199, ал.1,т.5, чл.208, ал.5, предложение първо, чл.213а, ал.2,т.5, предложение второ и ал.3, т.3, чл.214, ал.2,т.1 и 2, чл. 235, ал.4, предложение първо,чл.242,ал.1, б.“ж“,чл.253,ал.3, т.1,предложение второ, чл.256,ал.2, предложение второ, чл.278а, ал.3, предложение трето, чл. 280,ал.2,т.5, чл.330,ал.2,т.4, чл.346, ал.6, предложение второ, чл.354а, ал.2,т.1, чл. 354б, ал.2 -4, чл.354в, ал.2-4 и чл.356б, ал.2 от Наказателния кодекс;

за престъпленията по чл.201-2015, 212, 212а, 219, 220, 224, 225б, 226, 250, 251, 253-253б, 254б, 256, 282-283а, 285, 287-289, 294, 295, 299,301-307, 310, 311 и 313 от Наказателния кодекс, извършени от:

а) народни представители;

б) членове на Министерски съвет и заместник – министри;

в) председатели на държавни агенции и държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителните агенции и техните заместници;

г) управителя на Националния осигурителен институт, управителя на Националната здравноосигурителна каса, изпълнителния директор на Националната агенция за приходите;

д) директора на Агенция „Митници“, началници на митници, митнически бюра и пунктове;

е) членовете на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства;

ж) областни управители и заместник областни управители;

з) съдии, прокурори и следователи;

и) членове на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС;

к) кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председателите на общински съвети;

На 23.03.2022 г. министър-председателят на Република България направи следното изявление в Министерски съвет по повод разпространена информация, че е образувано досъдебно производство за евентуално извършено престъпление от действащ министър: „Не съм получил официална информация от прокуратурата. Ако това е вярно, това е пълно безобразие.“

Според речника на българския език на БАН думата „безобразие“ има следното значение: „Крайно неприлична, нередна или непочтена проява, постъпка, която предизвиква силно неодобрение, възмущение“. Изказването грубо нарушава принципа за разделение на властите и на върховенството на закона спрямо български независим магистрат, който упражнява конституционните си правомощия. Действията на висши представители на изпълнителната власт остават съмнение, че има личности, които са над закона.

Наясно съм, че според чл. 411а, ал. 1, т. 4 от НПК, Специализирана прокуратура е компетентна да разследва престъпления от лимитативно посочените лица, заемащи висши публични длъжности.

Наясно съм също така, че според Правилника за администрацията на ПРБ и Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в качеството си на административен ръководител съм длъжна да осигуря надлежно регистриране и администриране на всеки един постъпил сигнал.

Наясно съм и че до закриването на специализираните органи на съдебната власт магистратите в Специализирана прокуратура са превърнати в „политически мишени“.

Предвид това, Ви моля, да бъде предоставен списък с лицата, заемащи висши публични длъжности, от който прокурорите да се информират, спрямо кои лица, заемащи висши публични длъжности имат право да работят.

Моля да ни информирате за критериите, които според Вас характеризират едно досъдебно производство като безобразие.

Similar Posts