| | |

Нова седмица, нов дълг: Кабинетът „Петков“ тегли пореден половин милиард

Правителството на Кирил Петков тегли нов вътрешен дълг. Той е под формата на Държавни ценни книжа и отново е на стойност от 500 млн. лева

Финансовото министерство на Асен Василев предлага книжа с емисия от десет години и половина от отворен тип с фиксиран лихвен процент от 1.5% годишно.  Те са с падеж 6 октомври 2032 година.

По данни на БНБ в аукциона могат да участват първичните дилъри със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

Максималното количество държавни ценни книжа, което един участник може да придобие със състезателни поръчки, е в размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на 50 от общото предложено количество.

Освен това трябва да се има предвид и, че Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от тази емисия от 6 април 2022 г. на аукционен принцип.

Това ще е трета емисия за тази година. При двете досега бяха акумулирани средства за около 1 млрд. лева. На тях бяха пуснати емисии ДЦК от три години и половина и 7 години и половина

tribune.bg

Similar Posts