| | | |

Андрей Ковачев: Българският премиер отново е послъгал. Или е национален предател

На последния консултативен съвет по национална сигурност при президента, управляващи и опозиция единодушно потвърдиха Рамковата позиция на България от 2019 година по отношение на условията за започване на преговори за членство в ЕС на Република Северна Македония.

Въпреки дълбоките разломи на политическата ни сцена тогава, по тази тема, успяхме да постигнем пълно единодушие. Това обаче очевидно е било само привидно.

Българският премиер Кирил Петков отново е послъгал и не споделя тази позиция. Зад своята нечленоразделна комуникация по темата, той целенасочено продължава да работи и да подготвя безусловното оттегляне на българската позиция, като за това е раздавал щедри обещания къде ли не.

И тъй като човекът е очевидно гротесково некомпетентен, искам да му обясня, просто и ясно, че единствените условия за промяна на българската позиция са много детайлно упоменати в Рамковата позиция на правителството от 2019 г. и потвърдени с пълно мнозинство от Народното събрание. Според нея, съгласието на страната ни Скопие да започне преговори за членство в ЕС се обуславя с постигането на РЕАЛЕН НАПРЕДЪК в изпълнение на Договора за приятелство и добросъседство от 2017 г.
Под реален напредък, се разбира (изрично упоменато):

В общ план:

-Република Северна Македония следва да преустанови и да се въздържа от провеждане на политика, независимо под каква форма, на подкрепа и насърчаване претенциите за признаване на т.нар. „македонско малцинство“ в България. Република Северна Македония безрезервно и срочно да приведе позициите си и действията си в международните организации и форуми в съответствие с член 11 от Договора за добросъседство, като ясно декларира, че няма исторически и демографски основания да търси малцинствен статут за която и да е група граждани на територията на Република България. Многостранните формати и мониторинговите механизми на Съвета на Европа да не се инструментализират от Република Северна Македония за оказване на натиск върху България по въпроси, свързани с правата на лица, принадлежащи към малцинствени групи;

-Република Северна Македония да декларира с вербална нота до страните-членки на ООН, че придържането към извършените промени в конституцията на Република Северна Македония в съответствие със Споразумението от Преспа ще се осъществява паралелно със стриктно придържане към Договора с Република България в неговата цялост, в т.ч. и по отношение на „езиковата клауза“ от Договора;

-в нотата да се посочи, че използването на предвиденото в Споразумението от Преспа кратко име реферира единствено към политическия субект Република Северна Македония, а не към географския регион Северна Македония, част от който се намира в пределите на България;

-задействане на процес на реабилитация на жертвите на югославския комунистически режим, репресирани поради българското им самосъзнание.

-задействане на процес на осветляване на сътрудниците от днешна Република Северна Македония на службите за сигурност на бивша Югославия;

-предприемане на системни мерки за премахване от табели и надписи върху паметници, паметни плочи и сгради на текстове, насаждащи открито омраза към България, например такива, съдържащи квалификации като „българския фашистки окупатор“.
В дейността на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователните въпроси:

-постигане на конкретни резултати в работата на Комисията, верифицирани от Съвместна междуправителствена комисия, относно периода от общата ни история до 1944 г., в т.ч. постигане на договореност за Гоце Делчев, ВМОРО-ВМРО и Илинденско-Преображенското въстание;

-подмяна на информационни табели и други означения, вкл. върху исторически монументи и паметници на културата, в изпълнение на договорените до момента текстове;

-договаряне на конкретни дати за общо отбелязване на събитията и личностите, по които е постигната договореност;
-при отбелязване на събития и личности, по които е постигната договореност, политическите фигури, представителите на държавни институции в Република Северна Македония, както и на медиите, финансирани от държавния бюджет да базират своите официални изявления и коментари на договорените от Комисията текстове.

Тъй като на първата МПК се одобрява Преговорната рамка, България ясно ще заяви, че ще предостави съгласието си само след като в нея бъдат отразени по подходящ начин чувствителните за страната ни въпроси, а именно:

-добросъседството следва да бъде потвърдено като хоризонтален критерий в рамките на целия процес на присъединяване;

-поддържането на добросъседски отношения и в частност – изпълнението на двустранните Договори с държави членки на ЕС (България и Гърция) са интегрална част от приложимите условия и ще се оценяват в рамките на преговорна глава 35;

-глава 35 следва да бъде сред първите открити и последните закрити преговорни глави, за да бъде изпълнението на произтичащите условия проследявано с най-голяма продължителност в рамките на процеса на присъединяване към ЕС;

-по отношение на езика да се използва фразата „официален език на Република Северна Македония “ При абсолютна необходимост от използване на термина „македонски език“ в документи и позиции на ЕС, със звездичка под линия следва да се пояснява всеки път – „съгласно конституцията на Република Северна Македония“. Следва да е ясно, че езиковата норма, обявена за конституционен език в Република Северна Македония, е свързана с еволюцията на българския език и неговите наречия в някогашната югославска република след кодифицирането им след 1944 г. Никой документ/изявление в процеса на присъединяване не може да се разглежда като признание от българска страна на съществуването на т.нар. „македонски език“, отделен от българския.

В допълнение, в откриващото изявление на ЕС в рамките на първата МПК България ще настоява за включване на текст относно необходимостта Република Северна Македония да изпълнява добросъвестно духа и буквата на Договора за добросъседство с България през целия процес на присъединяване към ЕС.

България ще обвърже съгласието си за провеждане на втора МПК с:

-ясен ангажимент и времева рамка за постигане на договореност по други важни личности и събития от общата ни история до 1944 г.;

-хармонизиране на учебните програми по история и литература на двете страни в съответствие с постигнатото от Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователни въпроси. Съответните исторически и литературни извори от XIX в. и XX в., успоредно с адаптираните текстове, да се представят и изучават на езиковата норма, на която са написани оригинално. За целта ще бъде отправена покана до представители на просветните министерства на двете страни за последващо участие в работата на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия;

-ясен ангажимент и времева рамка за отразяване на постигнатите договорености във финансираните от държавата книги, документални издания, филми, музеи.

На последващ етап от преговорите за членство, България ще настоява за включване на гаранции в преговорните позиции на ЕС по отделни глави, че Договорът за добросъседство ще продължи да се изпълнява от Република Северна Македония. По всяка една от главите в процеса на преговори за членство ще се изготвя отделна позиция, като по глави 35 и 10 те ще включват и следните елементи:

Глава 35 („Други въпроси“):

Република Северна Македония да приложи в учебната програма по история, география и литература за съответните училищни класове/университетски курсове постигнатите договорености по целия спектър от дейността на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователните въпроси;

Република Северна Македония да приложи спрямо релевантните исторически монументи (паметници, плочи, гробища и др.) постигнатите договорености по целия спектър от дейността на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите въпроси.

Глава 10 („Информационно общество и медии“):
преодоляването на говора на омразата в публичното пространство, вкл. спрямо лица, самоидентифициращи се като българи (във връзка с прилагане на професионалните медийни стандарти; постигане на прозрачност относно собствеността и финансирането на медии; регулиране на онлайн медиите; и пр.)

В заключителната фаза на преговорите за членство България ще се води от изложените по-горе съображения при:

-Приемането на заключения на Съвета, одобряващи бъдещия Договор за присъединяване на Република Северна Македония към ЕС;

-Подписването на същия Договор от страна на България;

-Ратифицирането на същия Договор от страна на България.

България си запазва и правото, при съображения, свързани с националната сигурност, да преустанови подкрепата си в процеса на разширяване, включително и по отношение на реалното изпълнение на Договора и постигнатия напредък в работата на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси.

Това са всички предварителни условия и етапи, които РСМ трябва да изпълни, преди да започне същинските преговори за членство.

Всяка една точка, условие и етап са правно обвързващи и задължителни.

До момента Скопие не е изпълнило нито едно от условията!

При положение че управляващата коалиция и лично премиера Петков са заявили, че ще се придържат изцяло към тази Рамкова позиция, всяко едно отклонение от нея би било равносилно, в най-добрият случай, на една огромна лъжа и манипулация пред българското общество, което в огромното си мнозинство я споделя.

Иначе казано, това би било едно истинско национално предателство!

от фейсбук профила на Андрей Ковачев

снимка Архив

Similar Posts